– TSX-V: TIG


 – TSX-V: GXU


 – TSX-V: ROCK


 – TSX-V: EMR


 – TSX-V: CYP


 – TSX-V: SYH


 – TSX-V: ABN


 – CSE: TCG


 – TSX-V: EPL


 – CSE: CGM


 – TSX-V: EMX


 – TSX-V: OCO


 – CVE: VOX


 – TSX-V: KDK